Loading...
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมประสบการณ์เรียนรู้ในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ การประกันคุณภาพอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร เคมีอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร การตลาดของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร  เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาฯและมีความพร้อมทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา

ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี และบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด
ผลงานคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลงานคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รายละเอียด
ข่าวผลงานนักศึกษา

ข่าวผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน

รายละเอียด
ข่าวสารด้านเทคโนโลยีการอาหาร

ข่าวหลักสูตรการฝึกอบรม ข่าวสารด้านเทคโนโลยีการอาหารที่สำคัญในปัจจุบัน

รายละเอียด

Food Science Learning

บรรยากาศการเรียนรู้

บรรยากาศการเรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รายวิชา ห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมที่น่าสนใจ

รายละเอียด
FAQ

รวมรายการคำถามและคำตอบ ซึ่งมักพบบ่อย และเกี่ยวข้องเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รายละเอียด
ภาพกิจกรรม

รวมภาพผลงานวิจัย และกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รายละเอียด

Other Services

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

สำนักหอสมุด

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำบริการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีนำสมัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในระดับนานาชาติ

บริการสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ หนังสือ หนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก วิทยานิพนธ์ บทความ โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ วิทยานิพนธ์และวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

Web site : https://library.tu.ac.th/

รถบริการภายในมหาวิทยาลัย

การเดินทางภายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีบริการหลักให้เลือกจำนวน 4 บริการ ได้แก่

  1. รถ Shuttle Bus หรือ NGV
  2. รถสองแถวบริการ
  3. รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
  4. รถจักรยานบนเส้นทางจักยานในร่ม และกลางแจ้ง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MAPS-TU

ศูนย์บริการการกีฬา ธรรมศาสตร์ รังสิต

ศูนย์ให้บริการด้านการกีฬาครบวงจร ประกอบไปด้วยโรงยิม สระว่ายน้ำ และสนามกีฬา ที่ได้มาตรฐาน รองรับการออกกำลังกายและการจัดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการกีฬาธรรมศาสตร์