Loading...

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิตรหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
ค. 218แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 13ค.219แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 23
ท. 161การใช้ภาษาไทย 13วท. 112ชีววิทยา 23
วท. 111ชีววิทยา 13วท. 122เคมี 23
วท. 121เคมี 13วท. 132ฟิสิกส์ 23
วท. 131ฟิสิกส์ 13วท. 143สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์3
วท. 161ปฏิบัติการชีววิทยา 11วท. 162ปฏิบัติการชีววิทยา 21
วท. 171ปฏิบัติการเคมี 11วท. 172ปฏิบัติการเคมี 21
วท. 181ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11วท. 182ปฏิบัติการฟิสิกส์ 21
สษ. 171ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23สษ. 172ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 33
รวม21รวม21

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิตรหัสชื่อวิชาหน่วยกิ
คม. 206เคมีอินทรีย์4กอ. 212กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร2
คม. 227เคมีวิเคราะห์และการประยุกต์4ค. 236พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์3
คม. 236เคมีเชิงฟิสิกส์3ทช. 201จุลชีววิทยา3
มธ. 110สหวิทยาการมนุษยศาสตร์3ทช. 202ปฏิบัติการจุลชีววิทยา1
วท. 153ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์3ทช. 282ชีวเคมี3
ศ. 210เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น3ทช. 284ปฏิบัติการชีวเคมี1
   มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3
   สษ. 296ศาสตร์และเทคโนโลยี 13
รวม20รวม19

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิตรหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
กอ. 321จุลชีววิทยาทางอาหาร4กอ. 311การประกันคุณภาพอาหาร3
กอ. 341การแปรรูปอาหาร 13กอ. 342การแปรรูปอาหาร 23
กอ. 343วิศวกรรมอาหาร 12กอ. 344วิศวกรรมอาหาร 23
กอ. 371เคมีอาหาร 13กอ. 372เคมีอาหาร 23
มธ. 120สหวิทยาการสังคมศาสตร์3กอ. 373อาหารและโภชนาการ3
ส. 338การออกแบบการทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์3   
รวม 18รวม15

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
กอ. 491การฝึกงาน (ไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง)ไม่นับหน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิตรหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
กอ. 431การตลาดของอาหาร2กอ. 432การจัดการโรงงานผลิตอาหาร2
กอ. 421การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร2กอ. 493ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
3
กอ. 492สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1กอ. xxxวิชาเลือกในภาควิชาฯ3
กอ. xxxวิชาเลือกในภาควิชาฯ3 วิชาเลือกเสรี3
กอ. xxxวิชาเลือกในภาควิชาฯ3   
สษ. 396ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 23   
 วิชาเลือกเสรี3   
รวม 17รวม11