Loading...

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การยื่นใบสมัคร

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วิธีการสมัคร

รับสมัครผ่าน ระบบ INTERNET ที่ http://203.131.208.74/grad_admission/

 


รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่2

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การยื่นใบสมัคร

ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาเอก - วันพุทธที่ 21 มิถุนายน 2560

ระดับปริญญาโท  - วันพุทธที่ 21 มิถุนายน 2560

สถานที่สอบ

     สอบข้อเขียน ห้อง S-203 อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 2

     สอบสัมภาษณ์ ห้องสำนักงานเลขานุการสาขาวิชา ชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2560

วิธีการสมัคร

รับสมัครผ่าน ระบบ INTERNET ที่ http://203.131.208.74/grad_admission/